Поиcк по сайту by Google


Rambler's Top100
Образование Крыму » Биология » Птахи України. Польовий визначник - Марисова I.В., Талпош В.С.

Птахи України. Польовий визначник - Марисова I.В., Талпош В.С.

Скачать
Название: Птахи України. Польовий визначник
Автор: Марисова I.В., Талпош В.С.
Категория: Биология
Тип: Книга
Дата: 13.02.2009 16:01:36
Скачано: 1801
Оценка:
Описание: Визначник складаеться з двох TicHo пов'язаних одна з одною частин: кольорових рисунюв i3 зображенням ycix вид1в птах1в, зареестрованих до цього часу на Укра1т, i тексту з повидовими описами irraxiB. На кольорових рисунках зображено переважно дорослих irraxiB (в pa3i статевого диморф1зму показано самця й самку). KpiM того, досить часто поруч з дорос-лими зображено i молодого птаха, якщо вш в1др1з-няеться в1д дорослих. В pa3i сезонно! мшливосп оперения подано вигляд птаха навеет (або вл1тку) i восени (або взимку). Там, де це потр1бно, птаха зображено у р1зних позах (сидяч! або стояче в польсп тощо). KpiM того, в pa3i потреби б1ля певного конкретного рисунка стоять умовт загальноприйня-п позначення у вйгляд1 символ1в або скорочень латинських назв:^ (самець), $ (самка), ad. (дорослий), juv. (молодий). Отже, кольоров! рисунки тд1брано з таким роз-рахунком, щоб вони давали читачу комплекс найважли-Biuioi шформаци про nTaxiB, як1 спостер1гаються на територп УРСР, i сприяли б швидкому i точному визна-ченню видово1 належносп 1х у будь-яку пору року. Для акцентування уваги на р1дк1сних i зникаючих видах, що занесен! до Червоних книг i п1длягають особливш oxopoHi, список 1х подано у «Закш-ченш». Посл1довн1сть розм!щення nTaxiB зумовлена системою, поданою в «Каталоге птиц СССР» О. I. 1ванова (1976), зпдно з якою ряди розмццено за системою Уетмора, а родини в межах ряду горобцепод1бних — зпдно з «базельським порядком», запропонованим XI М1жнародним орштолопчним конгресом у 1954 р. в м. Базель KpiM видових характеристик, подано опис вищих таксотв — poAiB, родин i ряд1в. Проте опис останшх подаеться лише тод1, коли вони включають по KiAbKa п1дпорядкованих таксотв i oKpeMi види в них дуже схож1 м1ж собою. Це дае змогу уникнути певних по-вторень у повидових характеристиках або допомагае визначити належн1сть птаха хоча б до певного роду, якщо неможливо визначити його видову належтсть. Опис вид1в максимально спрощено. BiH м1стить лише Ti д1агностичн1 ознаки (морфолопчт, еколопчн1, етоло-ri4Hi, акустичт тощо), ш мають значения саме при визначент птаха в природь Враховуючи те, що багато птах1в дуже обережт i не тдпускаюгь людину близько до себе або швидко ховаються в1д не1, в опис включено те характерне, специф1чне, що в1дразу ж впадае в o4i
Файл: 5.67 МБ
Скачать